Codul etic al profesiei de asistent social

Principiile etice enunțate mai jos sunt esența codului etic al asistentului social. Acestea au fost elaborate de către Asociația Asistenților Sociali din România (ASproAS) – în baza principiilor etice aprobate de către Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW) – și servesc ca un cadru general pentru atingerea celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor sociale și de asigurare a integrității profesionale a asistenților sociali. 
DESCARCĂ PRINCIPIILE ETICE ALE PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL
O serie de valori și principii etice ne ghidează practica profesională. Aderarea la acest set de principii etice este angajamentul nostru în susținerea calității actelor profesionale. 
Asistența socială este o profesie care are un fundament practic și o bază științifică și academică ce facilitează schimbarea sustenabilă, dezvoltarea socială și coeziunea socială.  
Principiile justiției sociale, ale drepturilor omului, a responsabilității colective și a respectului pentru diversitate sunt esențiale pentru asistența socială. De aceea asistenții sociali pledează și investesc într-un sistem de asistență socială transformativă și sustenabilă pentru oamenii care sunt în situații vulnerabile!
Intervenția în asistența socială este susținută de teorii ale asistenței sociale și ale științelor sociale, de practica reflectivă și învățare experiențială, dar și de sistemele de cunoaștere locală dezvoltate de către fiecare comunitate. 
ASproAS promovează aceste principii etice ca un garant pentru asigurarea celor mai înalte standarde posibile de practică etică. 
Pentru facilitatea transferului înțelegerii acestor principii, ASproAS organizează dezbateri și oferă suport asistenților sociali pentru auto-reflecție și pentru a face față ambiguităților, astfel încât asistenții sociali să aibă capacitatea de a se angaja eficient în relațiile și actele profesionale.
Principiile etice adoptate de către Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW) și de către Asociația Asistenților Sociali din România (ASproAS)
 
1. Recunoașterea demnității umane
Asistenții sociali recunosc și respectă demnitatea și valoarea oamenilor prin atitudine, cuvânt și faptă. 
În același timp, asistenții sociali pun în dezbatere și discuție comportamentele și atitudinile în care oamenii se pot devaloriza sau stigmatiza pe ei înșiși sau pe cei din jur. Asistenții sociali înțeleg că diferențierea dintre aceste situații necesită o practica reflectivă și o gândire critică.
În practica profesională,  asistenții sociali și specialiștii angajați în furnizarea de servicii sociale aduc la locul de muncă istoria propriei vieți, suferințele și bucuriile, valorile și orientările religioase, spirituale și culturale. Reflecția critică asupra modului în care dimensiunea personală influențează dimensiunea profesională și viceversa trebuie să fie fundamentul practicii etice de zi cu zi.
Asistenții sociali recunosc valoarea și demnitatea inerentă a ființei umane, și totodată recunosc vulnerabilitățile proprii și vulnerabilitățile oamenilor cu care lucrează. Reglarea, recunoașterea și abordarea vulnerabilităților este o componentă a practicii profesionale și constituie surse de creștere și îmbogățire umană.
 
2. Promovarea drepturilor omului
Asistenții sociali adoptă și promovează drepturile fundamentale și inalienabile ale oamenilor. 
Asistența socială se bazează pe respectul pentru valoarea inerentă a omului, pe respectul pentru demnitatea tuturor oamenilor și a drepturilor individuale și sociale/civile care decurg din acestea. Asistenții sociali lucrează frecvent cu oamenii pentru a găsi un echilibru adecvat între propriile drepturi și valorile celorlalți.
Recunoscând faptul că moștenirea, cultura și tradițiile servesc uneori drept deghizare a încălcării drepturilor omului, asistenții sociali își asumă rolul de mediator pentru a permite consensul și a găsi un echilibru adecvat între drepturile concurente ale omului. Asistenții sociali fac un demers permanent pentru respectarea drepturilor persoanelor marginalizate, stigmatizate, excluse, exploatate sau oprimate.
Asistenții sociali recunosc că drepturile omului trebuie să coexiste în relație cu responsabilitatea colectivă. Drepturile individuale ale omului pot fi realizate doar dacă oamenii își asumă responsabilitatea unul față de altul, își asumă responsabilitatea față de mediul înconjurător și lucrează pentru a crea relații reciproce în cadrul comunităților.
Asistenții sociali oferă informații cu privire la drepturi și sprijină eforturile oamenilor de a beneficia de drepturile pe care le au. 
Asistenții sociali recunosc statul ca actor principal în apărarea, promovarea și împlinirea drepturilor omului.
 
3. Promovarea justiției sociale.
Asistenții sociali au responsabilitatea de a angaja oamenii în realizarea justiției sociale, în raport cu societatea în general și în raport cu persoanele cu care lucrează în serviciile sociale. 
Justiția socială are mai multe dimensiuni, precum:
3.1 Discriminarea provocatoare și opresiunea 
Asistenții sociali combat discriminarea, care include, dar nu se limitează la: vârstă, capacitate, stare civilă, clasă, cultură, etnie, sex, identitate de gen, limbă, naționalitate (sau lipsa acesteia), convingeri politice, sărăcie, rasă, statut de relație, religie, sex, orientare sexuală, statut socio-economic, credințe spirituale sau structură familială.
3.2 Respectarea diversității
Asistenții sociali lucrează pentru dezvoltarea sustenabilă și consolidarea comunităților incluzive care respectă diversitatea etnică și culturală a oamenilor, ținând seama de diferențele individuale, de familie și de grup.
Asistenții sociali recunosc că respectul și acceptarea diversității nu trebuie folosite pentru a întinde limitele relativismului moral până la punctul în care drepturile anumitor grupuri de persoane sunt încălcate.
3.3 Accesul la resurse echitabile
Asistenții sociali susțin și lucrează pentru accesul și distribuirea echitabilă a resurselor și a bunăstării. Asistenții sociali susțin dreptul persoanelor la venituri sustenabile, care trebuie asigurate prin muncă decentă și / sau securitate socială universală.
3.4 Promovarea politicilor și practicilor nedrepte
Asistenții sociali lucrează pentru a aduce în atenția angajatorilor, a factorilor de decizie politică, a politicienilor și a instituțiilor publice abilitate, politicile și resursele care sunt inadecvate sau în care politicile și practicile sunt opresive, nedrepte sau dăunătoare. 
În acest sens, asistenții sociali pledează și pentru recunoașterea propriilor drepturi în aceste demersuri. Asistenții sociali trebuie să fie conștienți de situații care ar putea amenința propria lor siguranță și securitate și trebuie să facă alegeri judicioase în astfel de circumstanțe. Asistenții sociali nu sunt obligați să acționeze atunci când propria viața le este în pericol.
3.5 Dezvoltarea solidarității umane
Asistenții sociali lucrează activ în comunități, împreună cu colegii lor din interiorul și din afara ariei profesionale, pentru a construi rețele de solidaritate, pentru a dezvolta schimbări benefice societății și pentru a crea societăți incluzive și responsabile.
 
4. Promovarea dreptului la auto-determinare
Asistenții sociali respectă și promovează drepturile persoanelor pentru a face propriile alegeri și a lua propriile decizii, cu condiția ca acestea să nu amenințe drepturile și interesele legitime ale altora.
Asistenții sociali recunosc faptul că situațiile individuale se intersectează cu condițiile structurale și că idealul autodeterminării necesită resurse precum educația, locuri de muncă decente, accesul la sănătate, locuința sigură și stabilă, siguranța și securitatea, sisteme de sănătate adecvate, apa curată, mediile fără poluare și accesul la informații.
 
5. Promovarea dreptului la participare
Asistenții sociali lucrează pentru a construi stima de sine și a dezvolta capacitățile oamenilor, promovând implicarea deplină și participarea lor la toate deciziile și acțiunile care le afectează viața.
Asistenții sociali trebuie să implice oamenii în deciziile care îi privesc și să fie pregătiți să fie transparenți cu privire la motivele deciziilor lor.
 
6. Respectarea confidențialității
Asistenții sociali respectă și lucrează în conformitate cu dreptul omului la confidențialitate, cu excepția cazului în care există riscul ca persoana să-și facă rău sau să facă rău celor din jur, precum și să încalce anumite prevederile legale.
Asistenții sociali informează persoanele cu care se angajează într-o relație profesională despre limitele confidențialității. 
 
7. Tratarea oamenilor într-un mod care le respectă integritatea personală 
Asistenții sociali recunosc dimensiunile biologice, psihologice, sociale și spirituale ale vieții oamenilor și înțeleg și tratează toți oamenii în integralitatea lor. 
Această recunoaștere este folosită pentru a realiza evaluări și a formula intervenții holistice, cu participarea deplină a oamenilor, organizațiilor și comunităților în care oamenii trăiesc.
Asistenții sociali colaborează cu alți specialiști și adoptă o abordare integrată a problemelor și a provocărilor cu care oamenii se confruntă.
 
8. Utilizarea etică a tehnologiei și a presei sociale
Principiile etice se aplică tuturor contextelor practicii profesionale, educației și cercetării în domeniul asistenței sociale, indiferent dacă implică contact direct/față-în-față sau prin utilizarea tehnologiei digitale și a mass-mediei.
Asistenții sociali trebuie să recunoască faptul că utilizarea tehnologiei digitale și a mijloacelor de comunicare media socială poate duce la încălcarea standardelor etice, incluzând, dar fără a se limita, la intimitate și confidențialitate, conflicte de interese, competențe și documentație.
Asistenții sociali nu postează poze ale persoanelor cu care lucrează fără consimțământul lor și fără o informare detaliată asupra consecințelor și a vulnerabilităților create de tehnologia digitală. 
Asistenții sociali înțeleg că publicarea imaginilor portret ale copiilor sau adulților în situații care le scot în evidență vulnerabilitățile este interzisă. 
Publicarea imaginilor copiilor pe rețelele de socializare se face cu condiția ca identificarea copilului să nu fie posibilă. 
 
9. Păstrarea integrității profesionale
Asistenții sociali trebuie să dețină calificările necesare și să dezvolte și să mențină competențele necesare pentru a-și practica cu succes profesia.
 
10. Susținerea oamenilor în zonele de război
Asistenții sociali susțin nonviolența. Asistenții sociali pot lucra împreună cu personalul militar în scopuri umanitare și pot lucra pentru construirea și reconstruirea păcii. Asistenții sociali care operează într-un context militar sau de menținere a păcii trebuie să sprijine întotdeauna demnitatea oamenilor ca fiind principalul lor obiectiv. 
Asistenții sociali nu trebuie să își lase cunoștințele și abilitățile lor să fie folosite în scopuri inumane, cum ar fi tortura, supravegherea militară, terorismul sau terapia de conversie și nu pot să folosească arme în cadrul capacităților lor profesionale împotriva oamenilor.
 
11. Construirea și păstrarea relațiilor profesionale de încredere
Asistenții sociali nu pot să abuzeze de pozițiile lor de putere și de relațiile de încredere cu oamenii cu care se angajează într-o relație profesională de suport. Asistenții sociali recunosc limitele dintre viața personală și cea profesională și nu abuzează de pozițiile lor în beneficiul personal.
ASproAS își asumă responsabilitatea de a transmite informația despre principiile etice către asistenții sociali și către școlile de asistență socială. ASproAS oferă ghidare asistenților sociali pentru a înțelege și a implementa acțiuni profesionale în conformitate cu actualul cod etic.

Notă:
Acest document a fost elaborat pe baza principiile etice aprobate de către Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW). 

 

Loading

Share Button