Ministerul Muncii și Justiției Sociale a răspuns ASproAS referitor la situația asistenților sociali din cadrul CJRAE și din CSEI (înregistrată sub nr. 31613/RG/2018).  

Din adresa Ministerului Muncii și Justiției sociale reiese că pentru introducerea funcției de asistent social în Ordinul nr. 3058/943/2018 trebuie să ne adresăm Ministerului Educației Naționale, în calitate de inițiator al acestui act normativ.

Informațiile furnizate de către Ministerul Muncii reiese că:

  • Începând cu luna iulie 2017, salarizarea personalului bugetar se face potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 în care se precizează, la 1 alin.(3) că ̎drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de prezenta lege
  • Potrivit 36, alin. 1), la data intrării în vigoare a acestui act normativ, ”reîncadrarea personalului salarizat potrivit acestei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.“
  • 14 din Cap. I, lit. B)Reglementări specifice personalului didactic din învățământla Anexa nr. I – Familia Ocupațională de Funcții Bugetare ”Învățământ“ din Legea-cadru precizează că ”pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin*) privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.“
  • În sensul acesta a fost elaborat Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I “Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere cele de mai sus, pentru introducerea funcției de asistent social în Ordinul nr. 3058/943/2018, vă rugăm să vă adresați Ministerului Educației Naționale, în calitate de inițiator al acestui act normativ.

De asemenea Ministerul Muncii precizează că potrivit art. 28, alin. (1) din Legea-cadru,autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.“

În acest sens, Ministerul Muncii apreciază că funcția de asistent social din cadrul Centrelor Județene de Resurse si Asistență Educațională și din cadrul Centrelor Școlare de Educație Incluzivă poate fi încadrată și salarizată similar cu funcția de asistent social din Anexa nr. II, Cap. I, Pct. 3 – Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare, pct. 3.2 – Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică.

Ministerul Muncii mai precizează că responsabilitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului de credite care, potrivit art. 3 alin. (1) şi alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice şi are obligația de a stabili salariile de bază, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

În baza acestui răspuns, ASproAS, prin Ana Rădulescu, va face demersurile solicitate de către asistenții sociali la Ministerul Educației.

Mulțumim asistenților sociali care ne-au susținut demersurile și vom continua în acord cu solicitările lor.

Loading

Share Button