Denumirea postului: ASISTENT SOCIAL

Nivelul postului:

Studii superioare

RELAȚII IERARHICE / SUBORDONARE:

– Medicului coordonator UPU/CPU și Managerului General al unității sanitare în

cadrul căreia își desfășoară UPU activitatea

– Medicului Șef de tură

 

SCOPUL GENERAL AL POSTULUI:

Asistentul social intervine pentru evaluarea nevoilor sociale și stabilirea serviciilor de suport pentru pacienții staționați în UPU/CPU și pentru aparținătorii acestora, atunci când se află în diferite forme de vulnerabilitate.

Scopul intervenției asistentului social este:

  • de a facilita accesul pacienților și al aparținătorilor la resurse și servicii;
  • de a oferi pacienților și aparținătorilor îndrumare și ghidare pentru găsirea unor soluții eficiente la problemele cu care se confruntă;
  • de a oferi pacienților și aparținătorilor suportul și consilierea necesare pentru grăbirea proceselor de vindecare și reintegrare în rețelele sociale și profesionale.

Asistentul social care lucrează la UPU/CPU oferă suport social sau asistență socială tuturor pacienților și aparținătorilor care se confruntă cu vulnerabilități multiple pe perioada staționării în UPU/CPU.

 

RESPONSABILITĂȚI

Asistentul social are responsabilitatea:

1. Respectării regulamentelor de ordine interioară;

2. Respectării procedurilor de lucru specifice domeniului de asistență socială;

3. Respectării valorilor etice profesionale;

4. Respectării normelor generale și normelor specifice de protecția muncii;

5. Respectării drepturilor pacienților conform legislației în vigoare, prevederilor OMS și a altor prevederi legale în vigoare aplicate unităților sanitare;

6. Respectării procedurilor și instrucțiunilor de lucru implementate prin managementul calității;

7. Actualizării cunoștințelor profesionale, prin studiu individual și participare la programe de pregătire continuă și supervizare profesională.

 

Prevederi specifice privind responsabilitatea asistentului social față de mediul în care își desfășoară activitatea:

1. Cunoașterea riscului de contaminare cu produse patologice și reziduuri, precum și cunoașterea măsurilor de prevenire;

2. Cunoașterea normelor de conduită și circuitele unității;

3. Respectarea planurilor de alarmare generală și deplasarea la locurile prestabilite în timpii consemnați sau conform regulamentului elaborat în acest sens.

VALORI ETICE PROFESIONALE:

Practica profesională a asistenților sociali care lucrează în UPU/CPU este modelată de principiile etice ale profesiei de asistent social. Aceste valori fundamentale includ angajamentul față de menținerea demnității oamenilor, asigurarea bunăstării și realizarea autodeterminării. În acord cu codul etic profesional stabilit de către Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW), asistentul social se angajează să aibă o practică profesională caracterizată prin competență și integritate și să ofere suport într-o manieră justă și nediscriminatorie.

Asistentul social are responsabilitatea asigurării confidențialității îngrijirii medicale a pacienților. Excepție face cazul în care se impune respectarea prevederilor legale privind drepturile pacienților sau se solicită din partea cadrelor medicale responsabile comunicarea cu aparținătorii pentru clarificarea și informarea asupra situației pacientului. Asistentul social nu înlocuiește responsabilitatea cadrelor medicale în relație cu aparținătorii; asistentul social nu comunică aparținătorilor diagnosticul medical și nu negociază acordul acestora asupra unor proceduri medicale ce ar trebui urmate.

 

ATRIBUȚII GENERALE

Asistentul social din UPU/CPU îndeplinește următoarele atribuții generale legate de pacienții care au nevoie de suport social sau asistență socială pe perioada staționării în UPU/CPU:

1) Monitorizează pacienții care staționează în cadrul UPU/CPU și stabilește cazurile care au nevoie de suport social sau asistență socială;

2) Realizează evaluarea socială și stabilește cu prioritate următoarele nevoi:

a. nevoia de a realiza contactul cu familia sau membrii rețelei sociale;

b. nevoia de stabilire a identității pacienților staționați în UPU/CPU și identificarea persoanelor de contact pentru aceștia;

c. nevoia de furnizare a consilierii, a informării sau ghidării;

d. nevoia de suport pentru a înțelege informațiile transmise de către personalul medical în cazul prezenței stărilor de confuzie sau traumă

e. nevoia de restabilire a echilibrului emoțional;

f. nevoia de suport pentru colectarea de probe și contactarea unor servicii abilitate în cazul prezenței unor traume generate de violență fizică sau sexuală;

g. nevoia de formulare a unui plan pentru externare sau transferul către un program de îngrijire pe termen lung;

h. nevoia de contactare a familiei sau a instituțiilor abilitate în cazul prezenței în UPU/CPU a copiilor neînsoțiți de către reprezentanții legali.

 

3) Contactează, în funcție de nevoile și vulnerabilitățile fiecărui pacient staționat în UPU/CPU, instituțiile sau organizațiile cu responsabilități în domeniul furnizării serviciilor sociale;

 

4) În acord cu rezultatul evaluării și acordul pacientului, oferă:

a) informare și ghidare;

b) consiliere;

c) stabilirea identității;

d) crearea contactului cu familia sau rețeaua de suport social;

e) contactarea serviciilor sociale comunitare și referirea cazului;

f) asistență și suport în cazul violenței sau al abuzului sexual;

g) însoțire în cazul externărilor dirijate a persoanelor fără aparținători.

 

5) Urmărește evoluția stării pacienților staționați în UPU/CPU și identifică, împreună cu cadrele medicale, impactul problemelor medicale asupra vieții sociale și profesionale sau asupra capacității de asigurare a unei vieții independente;

 

6) Informează pacienții asupra:

a. serviciilor oferite de către asistentul social;

b. procedurilor spitalului și traseul pe care îl pot urma în UPU/CPU în funcție de procedurile medicale stabilite de către personalul medical (analize, timpi de așteptare a rezultatelor, etc.);

c. modalității prin care poate menține contactul cu aparținătorii pe perioada staționării în UPU/CPU;

d. drepturilor pe care le au pe perioada staționării în UPU/CPU, în relație cu spitalul;

e. drepturilor pe care le au în legătură cu contextul care a determinat prezența în UPU/CPU, atunci când este cazul (pentru situații ce implică violență, accidente de muncă, etc.);

f. drepturilor sociale de care pot beneficia, instituții responsabile și modalități de accesare;

g. modalității prin care pot accesa ulterior serviciile medicale;

h. serviciilor sociale pe care le pot accesa după externarea din UPU/CPU și a datelor de contact pentru instituțiile sau organizațiile relevante pentru situația pacientului.

 

7) Contactează aparținătorii și oferă servicii de informare, ghidare și consiliere în funcție de nevoile acestora, pe perioada în care pacientul este staționat în UPU/CPU; asistentul social nu oferă informații despre starea medicală a pacienților;

8) Orientează pacientul cu privire la transferul sau serviciile pe care le poate accesa pe perioada staționării în UPU/CPU sau după externare;

9) Ghidează pacienții care beneficiază de asistență socială asupra serviciilor sociale din comunitate și asupra modalității de accesare a lor după externarea din UPU/CPU;

10) Reprezintă, la solicitare sau după caz, pacienții în relație cu autoritățile locale, instituțiile publice sau furnizori publici și privați de servicii sociale;

11) Referă cazurile către serviciile publice de asistență socială sau serviciile comunitare specializate în funcție de nevoile și vulnerabilitățile fiecărui pacient;

12) Respectă planurile de alarmare generală și se deplasează la locurile prestabilite în timpii consemnați sau conform regulamentului elaborat în acest sens;

13) Asigură strategia de intervenție socială în cazurile de accidente sau dezastre cu victime multiple;

14) Documentează cazurile în care intervine pentru activarea suportului social sau al oferirii suportului specific domeniului de asistență socială.

 

ATRIBUȚII SPECIFICE

Asistentul social din UPU/CPU îndeplinește următoarele atribuții specifice legate de intervenția în cazurile care au nevoie de asistență socială.

1. Aplică procedura specifică de preluare, evaluare și de stabilire a intervenției pentru pacienții care au nevoie de suport social;

2. Oferă consiliere pacientului, atunci când evenimentul care l-a adus la UPU/CPU a fost unul traumatizant sau când problemele medicale vor genera o schimbare radicală în viața acestuia (personală, socială, profesională, familială, etc); consilierea este oferită și aparținătorilor;

3. Aplică proceduri specifice de lucru prin care să determine identitatea pacientului în cazul în care persoana care ajunge la UPU/CPU fie nu deține acte de identitate și nu are aparținători care să le prezinte spitalului, fie nu își poate declara identitatea sau aceasta nu poate fi confirmată din internările anterioare;

4. Asigură externarea dirijată în momentul în care un pacient trebuie transferat la domiciliu sau în instituții/organizații care furnizează servicii sociale și nu are aparținători care pot face acest transfer;

5. Acordă asistență specifică persoanelor fără adăpost care solicită asistență medicală la UPU/CPU și pune în contact pacientul cu servicii de asistență din comunitate;

6. Acordă asistență specifică pentru suportul, protecția și colectarea evidențelor în cazul victimelor violenței sexuale;

7. Acordă asistență specifică pacienților care prezintă suspiciuni sau semne ale unor leziuni clare ale abuzului fizic și a violenței în familie.

8. Acordă asistență specifică în cazul copiilor asupra cărora se manifestă orice formă de abuz sau neglijare;

9. Acordă asistență specifică în cazul copiilor care ajung la UPU/CPU neînsoțiți de către reprezentanții legali;

10. Informează și ghidează aparținătorii pacienților decedați în UPU/CPU cu privire la demersurile legale necesare;

11. Îndeplinește atribuțiile conform H.G. 1103/2014 (daca are atribuții în unitatea sanitară care are în structură secții de pediatrie sau neonatologie);

12. Îndeplinește și alte atribuții în limita competențelor profesionale și al domeniului de intervenție specific asistentului social angajat UPU/CPU.


 

Loading

Share Button